Pozycjonowanie stron bez umowy Pozycjonowanie strony internetowej bez umowy,
bez zobowiązań, bez ryzyka.
Płacisz ile chcesz i kiedy chcesz.

Masz pytania? zadzwoń:   71-355-71-51


O USŁUDZE W SKRÓCIE

Proponujemy pozycjonowanie strony internetowej bez zawierania umowy, w systemie prepaid. Usługa jest świadczona w sposób ciągły - na podaną ilość fraz i przez okres, za który zostanie opłacona. Oferta jest skierowana do firm, które nie lubią lub z różnych względów nie chcą wiązać się umowami. Opłata nie jest uzależniona od miejsc zajmowanych przez stronę w wynikach wyszukiwana, lecz jest opłatą stałą za wykonywaną pracę. Aby zwiększyć skuteczność pozycjonowania i przyspieszyć efekty, proponujemy również wykonanie optymalizacji SEO pod punktem pozycjonowanych fraz. Optymalizacja stanowi odrębną usługę. Zamawiający powinien być swiadomy tego, że wypozycjonowanie strony na wysokie miejsca może zająć wiele tygodni zwłaszcza jesli początkowo strona znajduje się na odległych miejscach i/lub nie była robiona optymalizacja SEO. Konstrukcja współpracy została maksymalnie uproszczona: Zamawiający wpłaca dowolną kwotę obliczając ją jako: ilość fraz * ilość dni * cena = ilość złotych do wpłacenia. Podajesz fazy, na które strona ma być pozycjonowana, a my po zaksięgowaniu wpłaty pozycjonujemy stronę do wyczerpania wpłaconych środków. Oczywiście, aby osiągnąć i utrzymać wysokie pozycje strony, wymagana jest zwykle dłuższa współpraca, dlatego aby podciągać stronę do "góry" i utrzymywać wysokie pozycje przez dłuższy okres należy co jakiś czas zasilać konto wpłatami tak, aby były środki na naszą nieprzerwaną pracę. Ale to Ty będziesz decydować o tym, ile współpraca będzie trwała.


Regulamin świadczenia usługi pozycjonowania bez umowy

1. USŁUGA

Pozycjonowanie strony Zamawiającego polega na budowaniu reputacji strony w oczach wyszukiwarek internetowych i dążeniu do wypromowania strony w wynikach wyszukiwania tak, aby strona Zamawiającego zaczęła pojawiać się na jak najwyższych miejscach w wynikach wyszukiwania Google.pl po wpisaniu w okno zapytania podanych przez Zamawiającego fraz kluczowych. Wykonawca, jeśli uzna to za konieczne, może wykonać analizę jakościową strony i analizę sekcji HEAD lub analizę treści a także zamieszczać linki lub artykuły prowadzące do strony Zamawiającego na włsnym zapleczu lub na stronach partnerskich. Wykonawca nie ujawnia źródeł współpracy, w szczególności adresów stron zapleczowych i partnerskich które to są Know-How firmy. Usługa jest świadczona przez Wykonawcę w sposób ciągły i nieprzerwany tak długo jak długo Zamawiający będzie dokonywał wpłat na poczet świadczonej usługi. Wykonawca pracuje do wyczerpania wpłaconych środków przez Zamawiającego. W momencie wyczerpania środków usługa zostaje wstrzymana. Późniejsze dokonanie wpłaty powoduje wznowienie świadczenia usługi, przy czym przerwa nie może być dłuższa niż 14 dni, gdyż po tym okresie nastąpi zakończenie współpracy a wcześniej zamieszczone linki lub artykuły mogą być zawieszone lub usunięte.

2. WYKONAWCA

Wykonawcą usługi jest firma bbSoft WebDesign, ul. Lubińska 30/10, 53-624 Wrocław. NIP: 897-111-81-39, REGON: 933018414. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 16.08.2004 roku, wydany przez Prezydenta Wrocławia.

3. ZAMAWIAJĄCY

Zamawiającym jest firma z lokalizacją na terytorium Polski, która zamówi Usługę poprzez kompletne wypełnienie formularza zamówień, podając przede wszystkim pełne dane wraz z numerem NIP niezbędne do wystawienia faktury VAT, a także poda adres strony internetowej, frazy do pozycjonowania i dokona wpłaty na kwotę minimum 30 zł.

4. WPŁATY

Wpłaty z tytułu wykonywanej Usługi należy uiszczać na konto: mBank 63 1140 2004 0000 3802 3539 4654 tytułem "prepaid - nazwastrony.pl". Zamawiający może wykonywać wpłaty w dowolnych kwotach i dowolnym czasie przy czym minimalna kwota jednorazowej wpłaty nie może być niższa niż 30 zł.

5. CENA

Cena pozycjonowania jednej frazy wynosi tylko 2,44 zł netto/dziennie ( 3,00 zł z VAT ) Cena z dnia zamówienia obowiązuje przez cały czas nieprzerwanej współpracy bez względu na późniejsze zmiany cen. Usługa trwa w niezmiennej cenie tak długo, jak długo będą wpłacane środki przez Zamawiającego. W przypadku zaprzestania współpracy na okres dłuższy niż 14 dni następuje zakończenie usługi. W razie chęci późniejszego ponownego rozpoczęcia pozycjonowania konieczne jest złożenie zamówienia w cenie aktualnie obowiązującej w dniu złożenia zamówienia. W szczególnych sytuacjach Wykonawca może zaproponować inną cenę usługi jeśli uzna to za stosowne.

6. RAPORTY

Pozycja strony Zamawiającego w wynikach wyszukiwarki będzie sprawdzana z zaznaczoną opcją "Tylko język polski" nie mniej niż raz w tygodniu i nie częściej niż raz na dobę w czasie pomiędzy godz. 6:00 a 22:00. Jednocześnie należy zaznaczyć iż w ciągu jednej doby pozycja strony w wynikach wyszukiwania może ulec zmianie w wyniku naturalnych rotacji. W przypadku dnia, w którym nie jest sprawdzana pozycja strony Zamawiającego, przyjmuje się na ten dzień pozycję aktualną z ostatniego dnia, w którym dokonano sprawdzenia. Za wyniki naturalne uważane są również wyniki Google maps i Google miejsca z mapą i literami A,B,C itp., lub oznaczone jako 'Witryna'- jeśli pojawią się takie wyniki są one zliczane jako cały blok czyli jeden w kolejności wynik naturalny. Z uwagi na regionalizację wyników w Google, aby ustandaryzować odczyty, sprawdzenia są wykonywane z lokalizacji siedziby Zamawiającego. Za wyniki naturalne nie są uważane wyniki YouTube, Ad-Words oraz 'Wiadomości' bądź inne formy reklamy należące do firmy Google lub firm powiązanych. Wyniki w wyszukiwarce są sprawdzane do miejsca 50-tego. W przypadku gdy strona znajduje się na dalszych miejscach do raportu jest wpisywana wartość ">50".

7. FAKTURY

Na koniec miesiąca Wykonawca wystawia fakturę VAT na wszystkie wpłacone kwoty w danym miesiącu. Faktury i raporty są udostępnione Zamawiającemu w panelu Klienta do 4 dni roboczych od chwili ich wystawienia.

8. PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający może:
 • 8.1 w dowolnym czasie zaprzestać dokonywania wpłat - w takim przypadku usługa będzie świadczona do wyczerpania środków.
 • 8.2 w dowolnym momencie zmienić ilość lub nazwy pozycjonowanych fraz - w takiej sytuacji powinien przesłać na email Wykonawcy taką dyspozycję. Zmiany są wprowadzane zawsze od pierwszego dnia nowego miesiąca.
 • 8.2a ilość fraz zlecona do pozycjonowania musi się mieścić w przedziale od 1 do 20 szt.
 • 8.3 w dowolnym czasie zmienić dane do otrzymywanych faktur VAT - wystarczy przed wystawieniem faktury powiadomić Wykonawcę.
 • 8.4 zaprzestać w dowolnym momencie korzystania z usługi bez zobowiązań i bez zbędnych tłumaczeń.
 • 8.5 zlecić Wykonawcy optymalizację SEO głównej strony startowej pozycjonowanej strony za dodatkową jednorazową opłatą. Koszt optymalizacji SEO strony głównej wynosi od 299 zł do 499 zł i jest uzależniony od jakości strony, ilości podstron i ilości pozycjonowanych faz.
 • 8.6 zlecić Wykonawcy inne prace programistyczne w drodze indywidualnych ustaleń za dodatkową opłatą.
 • 8.7 udostępnić Wykonawcy dane do zalogowania poprzez protokół FTP na serwer, na którym jest umieszczona pozycjonowana strona. Udostępnienie danych nie jest wymagane, lecz może być pomocne Wykonawcy w procesie pozycjonowania i zazwyczaj poprawia skuteczność Usługi.
 • 8.8 w trakcie procesu pozycjonowania dowolnie zmieniać strukturę strony lub ją przebudowywać, lecz musi być świadomy, iż takie zmiany mogą mieć negatywny wpływ na skuteczność Usługi.
 • 8.9 w trakcie procesu pozycjonowania dowolnie zmieniać domenę internetową pozycjonowanej strony, lecz musi być świadomy, iż takie zmiany mogą mieć negatywny wpływ na skuteczność Usługi.

9. PRAWO WYKONAWCY

Wykonawca może:
 • 9.1 odmówić przyjęcia strony do pozycjonowania bez podania przyczyny, w szczególności jeśli uzna, że strona jest sprzeczna z prawem, godzi w czyjeś interesy, godność lub jest konkurencyjna dla branży Wykonawcy.
 • 9.2 odmówić przyjęcia strony do pozycjonowania, jeśli zawiera rażące błędy programistyczne, które mogą mieć negatywny wpływ na skuteczność Usługi.
 • 9.3 odmówić przyjęcia strony wykonanej w całości w technologii FLASH.
 • 9.4 zaprzestać świadczenia usługi bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający zostanie o tym poinformowany w formie elektronicznej a strona będzie pozycjonowana do wyczerpania wcześniej wpłaconych środków.
 • 9.5 wstrzymać świadczenie Usługi, jeśli Zamawiający nie poda wszystkich danych wymaganych w formularzu zamówień lub jeśli dane te będą zawierały (według wiedzy Wykonawcy) błędne informacje, do czasu ich uzupełnienia lub sprostowania.
 • 9.6 zmienić cenę usługi bez powiadomienia, zmiana ceny dotyczy tylko nowych zamówień.
 • 9.7 zmienić treść niniejszego regulaminu bez powiadomienia, zmiana regulaminu dotyczy tylko nowych zamówień.

10. PRZEPISY KOŃCOWE

 • 10.1 W razie zaistnienia sporu strony będą starały się rozwiązać go na drodze polubownej. W przypadku, gdy takiego porozumienia nie da się osiągnąć, spór będzie podlegał rozpatrzeniu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Wykonawcy.
 • 10.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.Można też do nas zadzwonić i dopytać o szczegóły:

Pozycjonowanie strony bez umowy i bez zobowiązań, to Ty decydujesz kiedy płacisz i jak długo współpracujemy !
Biuro rachunkowe | Polityka Prywatności | Kontakt

© Pozycjonowanie bez umowy - bbSoft WebDesign 2004-2016.