Pozycjonowanie stron bez umowy Pozycjonowanie strony internetowej bez umowy,
bez zobowiązań, bez ryzyka.
Płacisz ile chcesz i kiedy chcesz.

Masz pytania? zadzwoń:   71-355-71-51


Regulamin świadczenia usługi pozycjonowania bez umowy

Informacje ogólne

Proponujemy pozycjonowanie strony internetowej bez zawierania umowy, w systemie prepaid. Usługa jest świadczona w sposób ciągły - na podaną ilość fraz i przez okres, za który zostanie opłacona. Oferta jest skierowana do firm, które nie lubią lub z różnych względów nie chcą wiązać się umowami. Opłata nie jest uzależniona od miejsc zajmowanych przez stronę w wynikach wyszukiwana, lecz jest opłatą stałą za wykonywaną pracę. Aby zwiększyć skuteczność pozycjonowania i przyspieszyć efekty, proponujemy również wykonanie optymalizacji SEO pod punktem pozycjonowanych fraz. Optymalizacja nie jest konieczna, dlatego stanowi odrębną usługę. Zamawiający powinien być swiadomy tego, że wypozycjonowanie strony na wysokie miejsca może zająć wiele tygodni zwłaszcza jesli początkowo strona znajduje się na odległych miejscach i/lub nie była robiona optymalizacja SEO. Konstrukcja współpracy została maksymalnie uproszczona: Zamawiający wpłaca dowolną kwotę obliczając ją jako: ilość fraz * cena = ilość złotych do wpłacenia. Podaje fazy, na które strona ma być pozycjonowana, a my po zaksięgowaniu wpłaty pozycjonujemy stronę do wyczerpania wpłaconych środków. Oczywiście, aby osiągnąć i utrzymać wysokie pozycje strony, wymagana jest dłuższa współpraca, dlatego aby podciągać stronę do "góry" i utrzymywać stabilne i wysokie pozycje przez dłuższy okres należy stronę pozycjonować w sposób ciągły i systematyczny.

1. USŁUGA

Pozycjonowanie strony Zamawiającego polega na budowaniu reputacji strony w oczach wyszukiwarek internetowych i dążeniu do wypromowania strony w wynikach wyszukiwania tak, aby strona Zamawiającego zaczęła pojawiać się na jak najwyższych miejscach w wynikach wyszukiwania Google.pl po wpisaniu w okno zapytania podanych przez Zamawiającego fraz kluczowych. Wykonawca, jeśli uzna to za konieczne, może wykonać analizę jakościową strony i analizę sekcji HEAD lub analizę treści a także zamieszczać linki lub artykuły prowadzące do strony Zamawiającego na włsnym zapleczu lub na stronach partnerskich. Usługa jest świadczona przez Wykonawcę w sposób ciągły i nieprzerwany tak długo jak długo Zamawiający będzie dokonywał wpłat na poczet świadczonej usługi. Wykonawca pracuje do wyczerpania wpłaconych środków przez Zamawiającego. W momencie wyczerpania środków usługa zostaje wstrzymana. Późniejsze dokonanie wpłaty powoduje wznowienie świadczenia usługi, przy czym przerwa nie może być dłuższa niż 30 dni, po tym czasie nastąpi zakończenie współpracy. Wcześniej zamieszczone linki lub artykuły na stronach partnerskich lub własnym zapleczu mogą w naturalny sposób wygasnąć lub być zawieszone.

2. WYKONAWCA

Wykonawcą usługi jest firma bbSoft WebDesign, ul. Lubińska 30/10, 53-624 Wrocław. NIP: 897-111-81-39, REGON: 933018414. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 16.08.2004 roku, wydany przez Prezydenta Wrocławia.

3. ZAMAWIAJĄCY

Zamawiającym jest firma z lokalizacją na terytorium Polski, która zamówi Usługę poprzez kompletne wypełnienie formularza zamówień, podając przede wszystkim pełne dane wraz z numerem NIP niezbędne do wystawienia faktury VAT, a także poda adres strony internetowej, frazy do pozycjonowania i dokonaj wpłaty na kwotę minimum 90 zł lub jeśli jest promocja to kwotę proporcjonalną w stosunku do wartości promocji.

4. WPŁATY

Wpłaty z tytułu wykonywanej Usługi należy uiszczać na konto podane w panelu Klienta. Tytuł wpłaty "prepaid - nazwastrony.pl". Zamawiający może wykonywać wpłaty w dowolnych kwotach i dowolnym czasie przy czym minimalna kwota jednorazowej wpłaty nie może być niższa niż 90 zł, lub jeśli jest promocja to kwotę proporcjonalną w stosunku do wartości promocji.

5. CENA

Standardowa cena pozycjonowania jednej frazy podana jest na stronie zamówienia. Cena z dnia zamówienia obowiązuje przez cały czas nieprzerwanej współpracy bez względu na późniejsze zmiany cen. Z wyjątkiem promocji, w której ceny i czasy są uregulowane na odrębnych zasadach. Usługa trwa w niezmiennej cenie tak długo, jak długo będą wpłacane środki przez Zamawiającego. W przypadku zaprzestania współpracy na okres dłuższy niż wskazano w pkt1 następuje zakończenie usługi. W razie chęci późniejszego ponownego rozpoczęcia pozycjonowania konieczne jest złożenie zamówienia w cenie aktualnie obowiązującej w dniu złożenia zamówienia. W szczególnych sytuacjach Wykonawca może zaproponować inną cenę usługi jeśli uzna to za stosowne. Jeśli są aktualne prowadzone promocje, to cena Usługi będzie obniżona stosownie do tych promocji.

6. SPRAWDZENIA

Pozycja strony Zamawiającego w wynikach wyszukiwarki będzie sprawdzana z zaznaczoną opcją "Tylko język polski" nie mniej niż raz w tygodniu i nie częściej niż raz na dobę w czasie pomiędzy godz. 6:00 a 22:00. Jednocześnie należy zaznaczyć iż w ciągu jednej doby (a nawet kilku godzin) pozycja strony w wynikach wyszukiwania może ulec zmianie z powodu naturalnych rotacji. W przypadku dnia, w którym nie jest sprawdzana pozycja strony Zamawiającego, przyjmuje się na ten dzień pozycję aktualną z ostatniego dnia, w którym dokonano sprawdzenia. Z uwagi na regionalizację wyników w Google, aby ustandaryzować odczyty, sprawdzenia są wykonywane z najbliższej lokalizacji siedziby Zamawiającego, chyba, że wyszukiwarka Google zmieni możliwość ustawiania lokalizacji, wtedy odczyty będą wykonywane z lokalizacji Wykonawcy lub lokalizacji domyślnej którą podstawi Google. Za wyniki naturalne nie są uważane wyniki YouTube, Ad-Words oraz 'Wiadomości' bądź inne strony lub formy reklamy należące do firmy Google lub firm powiązanych. Wyniki w wyszukiwarce są sprawdzane do miejsca 50-tego. W przypadku gdy strona znajduje się na dalszych miejscach do raportu jest wpisywana wartość "50".

7. FAKTURY i RAPORTY

Na koniec miesiąca Wykonawca wystawia raport zbiorczy i fakturę VAT na wszystkie wpłacone kwoty w danym miesiącu. Faktury i raporty są udostępnione Zamawiającemu w panelu Klienta w ciągu kilku dni roboczych od chwili ich wystawienia. Faktury i raporty są wystawiane tylko raz, na koniec miesiąca w ramach świadczonej obsługi. Istnieje możliwość zamówienia dodatkowego raportu w dowolnym momencie aktualnego miesiąca za dodatkową opłatą.

8. PRAWO ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający może:
 • 8.1 w dowolnym czasie zaprzestać dokonywania wpłat - w takim przypadku usługa będzie świadczona do wyczerpania środków.
 • 8.2 w dowolnym momencie zmienić ilość lub nazwy pozycjonowanych fraz - w takiej sytuacji powinien przesłać na email Wykonawcy taką dyspozycję. Zmiany są wprowadzane zawsze od pierwszego dnia nowego miesiąca.
 • 8.2a ilość fraz zlecona do pozycjonowania powinna się mieścić w przedziale od 1 do 20 szt - dopuszczamy wyjątki.
 • 8.3 w dowolnym czasie zmienić dane odbiorcy w otrzymywanych fakturach VAT - wystarczy przed wystawieniem faktury powiadomić Wykonawcę i przesłać aktualne dane.
 • 8.4 zaprzestać w dowolnym momencie korzystania z usługi bez zobowiązań i bez zbędnych tłumaczeń.
 • 8.5 zlecić Wykonawcy optymalizację SEO głównej strony startowej pozycjonowanej strony za dodatkową jednorazową opłatą. Koszt optymalizacji SEO strony głównej wynosi od 290 zł do 390 zł i jest uzależniony od trudności kodu, jakości strony i ilości pozycjonowanych faz.
 • 8.6 zlecić Wykonawcy inne prace programistyczne w drodze indywidualnych ustaleń za dodatkową opłatą.
 • 8.7 udostępnić Wykonawcy dane do zalogowania poprzez protokół FTP na serwer, na którym jest umieszczona pozycjonowana strona. Udostępnienie danych nie jest konieczne, lecz może być przydatne i pomocje Wykonawcy w procesie pozycjonowania.
 • 8.8 w trakcie trwania usługi pozycjonowania dowolnie zmieniać strukturę strony lub ją przebudowywać, lecz musi być świadomy, iż takie zmiany mogą mieć negatywny wpływ na skuteczność Usługi.
 • 8.9 w trakcie trwania usługi pozycjonowania dowolnie zmieniać domenę internetową pozycjonowanej strony, lecz musi o tym powiadomić i być świadomy, iż takie zmiany zawsze mają negatywny wpływ na skuteczność Usługi.
 • 8.10 w miesiącu bieżącym, przed jego zakończeniem, Zamawiający może zamówić raport przyrostowy, aktualny na dzień zamówienia, za dodatkową opłatą.
 • 8.11 w dowolnym czasie Zamawiający może pobierać raporty i faktury z miesięcy poprezdnich zamieszczone w Panelu Klienta. Po zakończeniu współpracy Zamawiający może zamówić duplikat faktury VAT przesyłając stosowny wniosek którego wzór otrzyma od Wykonawcy.

9. PRAWO WYKONAWCY

Wykonawca może:
 • 9.1 odmówić przyjęcia strony do pozycjonowania jeśli zamawiającym jest osoba prywatna nie firma, lub jeśli firma jest zarejestrowana poza granicami kraju.
 • 9.2 odmówić przyjęcia strony do pozycjonowania bez podania przyczyny, w szczególności jeśli uzna, że strona jest sprzeczna z prawem, godzi w czyjeś interesy, godność lub jest konkurencyjna dla branży Wykonawcy.
 • 9.3 odmówić przyjęcia strony do pozycjonowania, jeśli strona zawiera rażące błędy programistyczne, które mogą mieć negatywny wpływ na skuteczność Usługi.
 • 9.4 odmówić przyjęcia strony wykonanej w całości w technologii FLASH.
 • 9.5 zaprzestać świadczenia usługi bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający zostanie o tym poinformowany w formie elektronicznej a strona będzie pozycjonowana do wyczerpania wcześniej wpłaconych środków.
 • 9.6 wstrzymać świadczenie Usługi, jeśli Zamawiający nie poda wszystkich danych wymaganych w formularzu zamówień lub jeśli dane te będą zawierały (według wiedzy Wykonawcy) błędne informacje, do czasu ich uzupełnienia ich lub sprostowania.
 • 9.7 w dowolnym momencie zmienić cenę usługi bez powiadomienia. Zmiana ceny dotyczy tylko nowych zamówień - aktualni obsługiwani Klienci mają zawsze cenę obowiązującą z dnia złożenia zamówienia.
 • 9.8 w dowolnym momencie zmienić treść niniejszego regulaminu o czy powiadomi aktualnie obsługiwanych Klientów.

10. PRZEPISY KOŃCOWE

 • 10.1 W razie zaistnienia sporu strony będą starały się rozwiązać go na drodze polubownej. W przypadku, gdy takiego porozumienia nie da się osiągnąć, spór będzie podlegał rozpatrzeniu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Wykonawcy.
 • 10.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Można też do nas zadzwonić i dopytać o szczegóły:
Pozycjonowanie strony bez umowy i bez zobowiązań, to Ty decydujesz kiedy płacisz i jak długo współpracujemy !

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE USŁUGI POZYCJONOWANIA
Biuro rachunkowe | Polityka Prywatności | Kontakt
telefon
© Pozycjonowanie stron internetowych bez umowy Wrocław - 2004r. - 2021r.